IAAJAH - IGWEBUIKE: An African Journal of Arts and Humanities
Vol. 9 No. 1, 2023
MMEBE NA NT?GHARI MKP?R?OKWU BEKEE N'IGBO: NSOGBU NA ?SA NYE YA
Daniel Ihunanya Ilechukwu & Christian E. C. ?gw?d?le

ABSTRACT

Mgbe ? b?la a na-ekwu maka nt?ghar?, ihe ?z? a na-aj? ase ya b? mkp?r?okwu a ga-at?ghar?. Mkp?r?okwu d? ome nt?ghar? nnukwu mkpa. O nwere ike ?b? mkp?r?okwu ag?mag?, nka na ?z? ma ? b? nke mkpok?ta ka ? ch?r? iji h? na nt?ghar? ya b? kpoo. A na-emep?ta mkp?r?okwu ?h?r? d? iche iche na mba ?wa d? iche iche iji nwee aha a ga na-akp? ?t?t? ihe ?h?r? na-ap?ta kwa ?b?ch? n’?wa taa. Mana ? b? ihe mwute na as?s? Igbo etorubegh? ka as?s? nd? a a na-ekwu maka ha n’?wa taa d? ka Bekee, French, Jaman, Cha?na, wdg. Nd? ?ka nt?ghar? n’onwe ha na-agabiga ihe nh?am ah? d? egwu mgbe ha na-emep?ta okwu oh?r?. Ederede a lebara anya na nsogbu d? iche iche a na-agabiga n’imebe mkp?r?okwu ?h?r? n’Igbo, mb? nd? ?ka mm?ta gbarala na ihe nd? a ga-eme iji belata nsogbu nd? a. A gbasoro at?t? n?omite, nda?ta na nke mmebe mkp?r?okwu nke (Aj?nwa 2014). A gbasoro nsoro nkanye akara ?daolu ke Green na Igwe (1963), b? nke maziri na a ga-akanye akara n’?da ala na ?da ns?da naan? ka ?da elu wee ghara ibu akara ? b?la. D? ka e nwere usoro ndek? na ndesa n’odide as?s? Igbo, a gbasoro usoro ndesa n’ide mkp?r?okwu nd? d? n’ederede a. Naan? mkp?r?okwu nd? e dek?r? ?n? b? nd? e dek?r? ?n? n’akw?kw? ?kaas?s? Igbo b? nke nd? otu a kp?r? SPILC dere. Ederede a ga-aba uru n’?l? akw?kw? niile a na-am? as?s? Igbo nye nd? nk?zi na ?m? akw?kw?. Nd? ?l? mgbasa ozi na otu ISA ga-eritekwa nnukwu uru na mkp?r?okwu ?h?r? nd? e mebere. O kwes?r? ka e tutekwa otu SPILC na ISC (The Igbo Standardization Committee). G??ment? kwes?r? itinye aka n’ihe gbasara ?z?p?ta nd? nt?ghar? na nd? mmebe okwu. E kwes?r? iwube ?ba akw?kw? ebe a ga na-ach?ta okwu ?h?r? nd? e mebere.

Keywords: mmebe
VIEW FULL TEXT

Our Motto: "United in Research for Positive Change", summarizes the objectives of this great institution. IRI is an international organization that is registered (RC1621015) under the Laws of the Federal Republic of Nigeria.

Contact Info

Events

© 2024 Igwebuike Research Institute